Etický kódex

 
 
 
+421 902 817 187 info@backtoquality.sk
 
 

info@backtoquality.sk

 
 
 
backtoqulity.sk > Etický kódex
 
 
 
 
 
Etický kódex Backtoquality

I. Účel

1. Účelom tohto etického kódexu je určiť pravidlá správania zamestnancov a obchodných partnerov backtoquality. Zároveň informovať všetkých zákazníkov, partnerov a spolupracovníkov o našich hodnotách a zásadách. Týmto etickým kódexom sa riadia zamestnanci pracujúci pre backtoquality ako aj všetci ďalší pracovníci, ktorí podliehajú vedeniu spoločnosti (ďalej len „zamestnanci"). Dobré meno backtoquality závisí od dobrého mena ľudí, ktorí pre nás pracujú. Zamestnanci by sa preto mali riadiť základnými zásadami obsiahnutými v tomto kódexe aj mimo pracoviska.

2. Zakladatelia ako aj vedenie backtoquality očakáva, že zásadami obsiahnutými v tomto kódexe sa budú riadiť aj externí partneri, obchodní partneri ako aj iní spolupracovníci.

II. Základné zásady

1. Firma backtoquality vyznáva základné hodnoty poctivosti, čestnosti a zodpovednosti. Vo svojej práci sa všetci zamestnanci snažia o presadzovanie týchto hodnôt v obchodnom styku, predaji, komunikácii, diskusiách a odporúčaniach ako aj v širšej spoločnosti.

2. Hlavnými zásadami, ktorými sa pri svojej práci pracovníci portálu backtoquality riadia, sú nestrannosť, objektivita, pro-zákaznícka orientácia a dôslednosť pri overovaní faktov.

III. Konflikt záujmov

1. Zamestnanci informujú svojho nadriadeného vždy, ak pracujú na úlohe s obchodnými partnermi, pri ktorej dochádza ku konfliktu záujmov, najmä ak sa táto úloha týka ich rodinných príslušníkov, blízkych osôb alebo iných obchodných a podnikateľských skupín. Na úlohe môžu pracovať len so súhlasom nadriadeného.

2. Zamestnanci neprijímajú pri výkone svojej práce alebo v súvislosti s ňou dary alebo iné výhody, ktoré by mohli ohroziť ich nestrannosť a objektivitu alebo ktoré sa dajú chápať ako pokus o ovplyvnenie ich práce. Výnimkou z tohto pravidla sú bežne poskytované drobné reklamné predmety a občerstvenie, maximálne však do hodnoty 50.- EUR.

3. Náklady a výlohy na pracovné výkony a cesty zamestnancov znáša backtoquality ak nebolo dohodnuté inak. Zodpovedný zamestnanec môže povoliť výnimku z tohto pravidla. Ak náklady na cestu alebo inú aktivitu hradila tretia strana, zamestnanec musí na to svojho nadriadeného upozorniť. Zamestnanec nemôže tretej strane sľúbiť, že bude ich produkty preferovať alebo ináč zvýhodnovať.

4. Zamestnanci prijímajú pozvánky alebo vstupenky len na tie podujatia, ktoré sú predmetom ich práce, prípadne inak súvisia s priamym výkonom ich práce.

5. Zamestnanci nepredávajú inzerciu a za žiadnych okolností si nemôžu brať províziu z predaja reklamy. Záujemcov o inzerciu informujú o tom, že cenník inzercie a reklamy si môžu vyžiadať priamo prostredníctvom e-mailu na info@backtoquality.sk.

IV. Záruky neutrality

1. Zamestnanci informujú svojich nadriadených vždy, keď chcú pridať alebo vyradiť z portfólia nového výrobcu, nový produkt, novú firmu alebo službu. Nadriadenému musia poskytnúť presné a overené informácie, ktoré vedú k uvedenej zmene.

2. Zamestnanci nevykonávajú činnosť, ktorá by mohla ovplyvniť ich nestrannosť. Zamestnanci môžu vyjadriť svoj názor na závažné spoločenské udalosti podpisom dokumentov, komentárom v médiách, na sociálnych sietach alebo tlači. V prípade, že sa pracovník k téme vyjadril a to najmä v oblasti obchodu, výroby alebo predaja, informuje o tom bezodkladne svojho nadriadeného. Zamestnanec, kolega, partner alebo spolupracovník je povinný nahlásiť svojmu nadriadenému: čo, kde, kedy a akým spôsobom komentoval. Informácie nadriadenému poskytuje za účelom predídenia poškodenia dobrého mena backtoquality.

3. Zamestnanci neorganizujú reklamné aktivity ani iné kampane alebo iniciatívy. V prípade, že sa do takýchto aktivítne zapoja, postupujú obdobne ako v odseku IV. bod 2. 

4. Zamestnanci informujú svojich nadriadených o svojej spolupráci alebo kontaktmi so štátnymi orgánmi a neziskovými organizáciami, obchodnými partnermi, o svojom členstve v odborných komisiách, správnych radách, pracovných skupinách a podobne.

V. Vzťahy ku konkurencii

1. Za konkurenčné firmy backtoquality a stránky www.backtoquality.sk sa považujú všetky slovenské ale aj svetové online obchody, platformy a internetové stránky s podobným zameraním, cieľom a obsahom.

2. Pre zamestnancov platí zákaz spolupráce s konkurenčnými firmami.

3. Zamestnanci môžu vystupovať v konkurenčných portáloch, weboch, firmách, ako aj médiách, rozhlase alebo televízii, len so súhlasom priameho nadriadeného. Výnimkou sú prípady, kedy nevystupujú v mene backtoquality ale vo svojom vlastnom mene a vystúpenie nesúvisí s ich pracovnou činnosťou.

VI. Vzťahy so zdrojmi a partnermi

1. Zamestnanci nesmú platiť osobám, ktoré sú zdrojom ich informácií, podkladov, fotiek a iných materiálov. Výnimku môže udeliť nadriadený.

2. Zamestnanci si dokumentújú všetky rozhovory a stretnutia, z ktorých informácie používajú pri svojej práci. Prihliadajú pritom na spoločenskú závažnosť, obchodný význam a možnosť následných sporov. Archivovanie dokumentácie upravuje interný predpis.

VII. Uvádzanie informácií

1. Zamestnanci nesmú vydávať cudzí produkt, výrobok, fotku alebo iné informácie o produkte za vlastné alebo za výrobky, produkty, fotky a informácie tretích strán.

2. Zamestnanci nesmú svojvolne meniť alebo prispôsobovať firmené údaje, produktové údaje, parametre, technické údaje, materiálové zloženie alebo iné produktové informácie výrobkov a produktov bez ich zdokladovania a dokumentácie.

3. Zamestnanci musia preveriť každého výrobcu alebo predajcu na jeho spoľahlivosť a dôveryhodnosť a vyžiadať si oficiálnu dokumentáciu ku každému produktu alebo výrobku. Výnimku z tohoto pravidla môže udeliť len priamy nadriadený.

4. Pri použití fotografií a iných dokumentov musia zamestnanci pracovať čo najpresnejšie a identifikovať  možné chyby a odchyľky.

VIII. Blogovanie a iné verejné prejavy

Pri blogovaní a iných verejných prejavoch zamestnanci pamätajú na to, že ich postoje a názory môžu byť vnímané ako postoje backtoquality. Aj pri verejných prejavoch sa preto riadia základnými hodnotami portálu backtoquality. Za verejné prejavy sú považované aj názory zverejňované na internetových fórach, sociálnych sietach, Facebooku, Twitteri a podobných službách, pokiaľ sú dostupné širšiemu okruhu ľudí.

IX. Partneri a obchodní partneri

Backtoquality od svojich partnerov a obchodných partnerov očakáva, že vždy a za všetkých okolností uvádzajú pravdivé a overené informácie o svojich produktoch, krajiny pôvodu, výrobných materiáloch ako aj výrobných procesoch a.i. a to v najpresnejšej možnej miere. Backtoquality tieto informácie overuje a ku každému produktu alebo výrobku vyžaduje dokumentáciu, certifikát alebo presnú špecifikáciu. Výnimka k tomuto pravidlu musí byť odsúhlasená vedením.

Backtoquality vychádza z dobrého úmyslu, čestnosti a poctivosti každého obchodného partnera alebo výrobcu a za týmto účelom si necháva potvrdiť čestné prehlásenie.

Backtoquality tak isto očakáva, že výrobcovia a predajcovia sa zaujímajú o pôvod surovín a výrobkov ako aj o výrobné procesy, dlhodobú udržateľnosť zdrojov, ochranu životného prostredia, zdravotnú nezávadnosť produktov a dodržovanie ľudských práv a zákonov jednotlivých krajín.

“Pre backtoquality a našich zákazníkov je čestné prehlásenie a vzájomná dôvera cennejšie ako podpis oficiálnej zmluvy”

X. Všeobecné ustanovenia

1. O postihoch za porušenie tohto etického kódexu rozhoduje nadriadený alebo priamo vedenie firmy po posúdení okolností konkrétneho prípadu.

2. Pri postihoch obvykle platí zásada, že pri prvom a druhom vážnom porušení kódexu dostáva zamestnanec ústne a písomné upozornenie. Pri závažnejšom porušení pokutu, ďalšie- druhé alebo tretie závažne porušenie kódexu má zvyčajne za následok ukončenie spolupráce alebo pracovného pomeru so zamestnancom, partnerom alebo iným spolupracovníkom.

3. Etický kódex sa mení a dopĺňa rozhodnutím vedenia. Vedenie informuje o zmenách zamestnancov vhodnou formou alebo na pravidelných poradách.

5. Ak etický kódex nerieši niektorý problém dostatočne jednoznačne alebo vôbec, zamestnanec, partner alebo spolupracovník  konzultuje otázky so svojim nadriadeným alebo priamo s vedením backtoquality.

 
 
Novinky v našej ponuke